Wijziging Wlz-hulpmiddelen

Sinds april 2018 wijzen zorgverzekeraars declaraties van zorgaanbieders af als uit controles blijkt dat door die aanbieders geen Zvw-zorg maar Wlz-zorg is geleverd. De controles verkleinen de kans dat zorg in het verkeerde domein wordt gedeclareerd en dat dezelfde zorg, in sommige gevallen, twee keer wordt betaald.

Dit is in beginsel natuurlijk een goede zaak, maar de controles hebben helaas ook tot gevolg dat een aantal zorgaanbieders die te goeder trouw handelen hun rekeningen niet vanzelf voldaan krijgt. Deze zorgaanbieders konden niet weten dat de betrokken patiënten een Wlz-indicatie hebben en in voorkomend geval verblijf met behandelingen ontvangen. De huidige wetgeving maakt het namelijk niet mogelijk om die informatie over de patiënten met die zorgaanbieders te delen.

De Wlz-uitvoerders/zorgkantoren respectievelijk de Wlz-instellingen hebben bovendien geen opdracht verleend voor die zorg. Het gevolg is dat deze rekeningen tussen wal en schip vallen. Een alternatieve oplossing is noodzakelijk, anders voelen deze zorgaanbieders zich gedwongen om deze rekeningen neer te leggen bij patiënten en administratieve kosten te maken die aanzienlijk kunnen zijn. Patiënten met een ZZP indicatie van 5 of hoger zullen hun therapie niet meer vergoed krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar vanuit de Wlz.

De Medidis accountmanagers zullen u de komende periode op de hoogte brengen welke consequenties bovenstaande wijziging heeft voor uw instelling.